دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های صنعت ICT

تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی:7 دانشگاه شامل دانشگاه قم- صنعتی قم- پردیس  دانشگاه تهران – دانشگاه حضرت معصومه- فنی  دختران  و فنی پسران – علوم پزشکی

تعداد دانشگاهها و مرکز آموزش عالی آزاد: 1

تعدا دانشگاه های پیام نور استان: 5  (پیام نو رمرکزی – سلفچگان- جعفریه – کهک –دستجرد)

تعداد دانشگاه های علمی کاربردی : 16

غیرانتفاعی: 6(شهاب دانش- پویش- حکمت- تعالی – مفید- طلوع مهر)