پرش به محتوای اصلی

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395:

عنوان مرد و زن مرد زن تعداد خانوار
کل استان
1292283 658540 633743  
جمعیت مناطق شهری 1229964 624509 605455  
جمعیت مناطق روستایی 62317 34029 28288  
جمعیت غیرساکن 2 2 0  

 

تعداد خانوار و جمعیت استان قم به تفکیک دهستان (سرشماری 1390):

شهرستان بخش دهستان تعداد روستا تعداد شهر

مساحت (کیلومتر مربع)

شهری روستایی کل
خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت
قم جعفرآباد جعفرآباد 52 1 615 1804 7203 2594 9716
4398
16919
خلجستان قاهان 25 0 426 0 0 1159 3145
1159
3145
دستجرد 28 1 426 458 1334 1344 3600
1802
4934
سلفچگان راهجرد شرقی 55 1 771 232 730 1235 3717
1467
4447
نیزار 20 0 951 0 0 1258 4068
1258
4068
کهک کهک 11 1 684 883 2906 2935 9813
3818
12719
فردو 7 0 265 0 0 844 2516
844
2516
مرکزی قنوات 28 1 1696 2634 9662 2546 13529
5180
23191
قمرود 104 1 5404 299752 1074036 1463 5697
301215
1079733
جمع 330 6 11238 305763 1095871 15378 55801
321141
1151672