پرش به محتوای اصلی

نام جاذبهاستانشهرستانماهیتنوع اصلیجزئیات
حرم حضرت معصومه (س)قم-مکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
مسجد جمکرانقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
آرامگاه پروین اعتصامیقمقمپدیده ایفرهنگی تاریخیمشاهده
مدرسه جهانگیر خانقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
بیت حضرت امام خمینی(ره)قمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
بازار کهنهقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
بازار نوقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
موزه آستانه مقدسهقمقممکانیانسان سازمشاهده
مقابر گنبد سبزقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
مسجد اعظمقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
مسجد جامع عتیققمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
کتابخانه آیت ا... مرعشیقمقممکانیانسان سازمشاهده
خانه های زندقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
قلعه قمرودقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
خانه ملاصدراقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
تپه صرمقمقممکانیطبیعیمشاهده
قره تپه قمرودقمقممکانیطبیعیمشاهده
کاروانسرای حوض سلطانقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
کاروانسرای قلعه سنگیقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشاهده
کاروانسرای علی آبادقمقممکانیفرهنگی تاریخیمشا