مشخصات همکاران

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

ولی اله گرجی مقدم

ریئس اداره بازرسی ونظارت بر برنامه ها ی ارتباطات

2

محمد باقری زاد

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

3

ناهیده کریم زاده

مسئول امور مالی وتوسعه مدیریت وپشتیبانی

4

ملیحه باقری دهنوی

کارشناس فناوری اطلاعات

5

سمیه افضلی

کارشناس پایش و اندازه گیری امواج

6

ناصر فولادی

کارشناس حسابداری

 7 محمد حسین رحیمی
 کارشناس روابط عمومی
 8 محمد حسین اوتارلو
 مسئول دفتر مدیریت